+ انجمن فوتوالی تحت پوشش فدراسیون ورزش روستایی قرار گرفت
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان با پیوستن انجمن فوتوالی به فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی موافقت کرد. به گزارش روابط عمومی انجمن فوتوالی، پیرو درخواست سیدحسین موسوی شفیق بنیانگذار رشته فوتوالی در ایران، پس از بررسی توسط کارشناسان وزارت ورزش و پس از موافقت معاون ورزش قهرمانی و تعامل صورت گرفته بین روسای فدراسیون های ورزش روستایی و انجمن های ورزشی، این انتقال صورت گرفت. براساس این گزارش موافقت شد انجمن فوتوالی از ابتدای اردیبهشت ماه رسما کار خود را با فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی آغاز کند. موسوی شفیق درخصوص این تغییرات اظهار داشت: این اقدام در راستای ارتباط موثر با فدراسیون جهانی و کشورهای صاحب نام این رشته، حذف حواشی حاکم براین رشته، برنامه ریزی برای توسعه قهرمانی و همگانی و بهره مندی از نیروهای توانمند در سراسر کشور انجام گرفت.


شنبه 8 اردیبهشت 1397

عنوان آخرین یادداشتها