+ موسوی شفیق، بار دیگر سکاندار فوتوالی ایران شد
سرپرست جدید انجمن فوتوالی ایران منصوب شد. طی حکمی از سوی غلامرضا جعفری، رئیس فدراسیون ورزش روستایی، سیدحسین موسوی شفیق بعنوان سرپرست انجمن فوتوالی فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی منصوب شد. انجمن فوتوالی به تازگی به فدراسیون ورزش روستایی ملحق شده و موسوی شفیق بنیانگذار فوتوالی در ایران هدف از این جابجایی را خارج شدن از سکون و حرکت رو به جلوی این رشته در کشور با الویت توسعه و آموزش عنوان کرد.


چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397

عنوان آخرین یادداشتها