+ سرپرست نایب رئیسی انجمن فوتوالی منصوب شد
با حکم سرپرست انجمن فوتوالی ایران، مجتبی ارشدی بعنوان سرپرست نایب رئیسی این انجمن منصوب شد. به گزارش روابط عمومی انجمن فوتوالی، طی حکمی از سوی موسوی شفیق، سرپرست انجمن فوتوالی، آقای مجتبی ارشدی به سمت سرپرست نایب رئیسی این انجمن منصوب شد. درحکم موسوی شفیق به ارشدی آمده است: نظر به شایستگی، تعهد و سوابق ارزشمند جنابعالی در امر ورزش و به موجب این حکم به سمت "سرپرست نایب رئیسی انجمن فوتوالی جمهوری اسلامی ایران" منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال، همکاری و هماهنگی مسئولین انجمن و ایجاد تعامل با فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی و هیاتهای ورزشی استان ها، نسبت به پیشبرد اهداف و وظایف محوله موفق و موید باشید. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بوده و سابقه ریاست کمیته آموزش انجمن فوتوالی را در پرونده کاری خود دارد.


جمعه 11 خرداد 1397

عنوان آخرین یادداشتها