+ سرپرستان کمیته فوتوالی سه استان منصوب شدند
سرپرستان کمیته فوتوالی استان های بوشهر، گلستان و اصفهان منصوب شدند. به گزارش روابط عمومی انجمن فوتوالی، طی احکام جداگانه ای از سوی موسوی شفیق، سرپرست انجمن فوتوالی و با موافقت روسای هیات ورزش روستایی استانهای بوشهر، گلستان و اصفهان ، آقایان پرویز عبدی پور، سید مرتضی سرحدی و حسن سلیمانی دهنوی به عنوان سرپرستان جدید کمیته فوتوالی این استان ها منصوب شدند.


دوشنبه 28 خرداد 1397

عنوان آخرین یادداشتها