+ سرپرستان کمیته فوتوالی استان تهران و خراسان رضوی منصوب شدند
با حکم سرپرست انجمن فوتوالی ، سرپرستان کمیته فوتوالی استان های تهران و خراسان رضوی منصوب شدند. به گزارش روابط عمومی انجمن فوتوالی، طی احکام جداگانه ای از سوی موسوی شفیق، سرپرست انجمن فوتوالی و با موافقت روسای هیات ورزش روستایی استانهای تهران و خراسان رضوی ، آقایان حسن کریمی اصل و آرش رمضانی به عنوان سرپرستان جدید کمیته فوتوالی این استان ها منصوب شدند.


پنج‌شنبه 14 تیر 1397

عنوان آخرین یادداشتها