+ انتصابات جدید در انجمن فوتوالی
با حکم سرپرست انجمن فوتوالی ، سرپرستان کمیته فوتوالی استان های یزد و خراسان جنوبی منصوب شدند. به گزارش روابط عمومی انجمن فوتوالی، طی احکام جداگانه ای از سوی موسوی شفیق، سرپرست انجمن فوتوالی و با موافقت روسای هیات ورزش روستایی استانهای یرد و خراسان جنوبی ، آقایان سید حسن میرحسینی زاده و ابوالفضل داوطلب به عنوان سرپرستان جدید کمیته فوتوالی این استان ها منصوب شدند. همچنین با توجه به سوابق ورزشی و مدیریتی میرحسینی زاده، سرپرست انجمن فوتوالی ایشان را به عضویت کمیته فنی فوتوالی منصوب نمود.


چهارشنبه 4 مهر 1397

عنوان آخرین یادداشتها