۲۲/۰۹/۱۳۹۰

قوانین و مقررات

قانون های این رشته ورزشی، شبیه والیبال است اما شما باید با پا توپ را وارد زمین حریف کنید.کسانی که برای اولین مرتبه فوتوالی را می […]